THỨ HAI NGÀY 30/01/2023 – VĂN PHÒNG LÀM VIỆC LẠI BÌNH THƯỜNG