NGHỈ LỄ TRONG CÁC NGÀY 

01/9, 02/9, 03/9, 04/9

THỨ HAI NGÀY 05/9/2022 LÀM VIỆC LẠI BÌNH THƯỜNG (RIÊNG CÁC KHÓA THI 9/2022 TẬP XE CẢM ỨNG BÌNH THƯỜNG)